Naar het Voortgezet Onderwijs

Voor ouders van leerlingen in groep 8 is de overstap naar het voortgezet onderwijs bijna net zo spannend als voor de leerlingen zelf. Daarom is het belangrijk dat ouders goed weten wat hun kind te wachten staat en wat de rol is die de ouders daarbij hebben.

POVO (Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs)

In de regio Zaanstreek is een structureel overleg tussen vertegenwoordigers van alle scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kortweg POVO genoemd, georganiseerd. De werkgroep POVO houdt zich bezig met afspraken rond de overstap van de leerlingen en de daarbij behorende wettelijke eisen. Daarnaast ontwikkelt POVO activiteiten die de leerlingen en hun ouders extra ondersteunen bij die overstap.

Nieuwsbrieven POVO

POVO nieuwsbrief juni 2014

 

Tijdspad

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de activiteiten die in het kader van de overstap naar het V.O. in groep 8 worden gezet en wanneer deze plaatsvinden.

In september wordt er een algemene voorlichtingsavond gegeven aan de ouders van groep 8 over het laatste schooljaar en het verloop van het traject naar het V.O.

In november vindt een gesprek plaats tussen het kind, de ouders en de school waarin de leerkracht een voorlopig advies geeft. Dit voorlopige advies is gebaseerd op eigen inzicht, op de gegevens die gedurende de schoolloopbaan van het kind zijn verzameld en op de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de huidige leerkracht, de leerkracht van groep 7, de interne begeleider en de directeur. Wij vinden het belangrijk dat het kind actief bij de advisering wordt betrokken; veel kinderen kunnen immers goed verwoorden hoe zij hun toekomst zien. Daarom mogen alle kinderen bij de adviesgesprekken aanwezig zijn.

In november/ december organiseert het voorgezet onderwijs algemene informatieve bijeenkomsten voor uitsluitend de ouders van leerlingen die de basisschool gaan verlaten. Tijdens deze avonden geven alle vo-scholen extra uitleg aan de ouders over het aanmeldings- en inschrijvingsbeleid.

In januari wordt bij de kinderen de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) afgenomen. Dit is een capaciteitenonderzoek. De kinderen kunnen hier niet voor ‘leren’. Deze toets duurt maximaal 2uur en wordt gewoon op school klassikaal afgenomen.

In dezelfde periode vullen de leerlingen digitaal een vragenlijst (SAQI) in, waarbij de kinderen vragen beantwoorden over de manier waarop zij het naar school gaan beleven. Hieruit worden sociaal-emotionele gegevens verkregen.

In december/ januari verzamelt de school gegevens op het gebied van inzichtelijk rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Inmiddels komen de uitslagen van de verschillende testen en toetsen binnen. De uitslag van de NIO is uiterlijk eind januari/begin februari bekend.

In januari en februari worden door het voortgezet onderwijs op verschillende woensdagmiddagen open lesmiddagen georganiseerd. De leerlingen van groep 8 kunnen zich voor één of meerdere lesmiddagen inschrijven bij het onderwijstype dat past bij het advies. Door de open lesmiddag krijgt de leerling een goed beeld van de nieuwe school.

In februari worden ouders en leerlingen opnieuw uitgenodigd op de basisschool om het definitieve advies vast te stellen.

Vanaf  januari vinden op alle scholen voor voortgezet onderwijs zogeheten ‘open dagen’ en ‘open avonden’ plaats. Hierover worden de schoolverlaters en hun ouders uitgebreid geïnformeerd via de basisschool.

Eind februari/ begin maart wordt het aanmeldingsformulier door de ouders en de basisschool ingevuld. Vóór 15 maart moet het aanmeldingsformulier bij het voortgezet onderwijs aanwezig zijn. De ouders en de basisschool ontvangen vervolgens in april/ mei bericht van het voortgezet onderwijs of de leerling op de school van de 1e voorkeur ingeschreven kan worden.