Passend onderwijs

Passend Onderwijs wil zeggen:  

“Voor iedere leerling het beste onderwijs dat bij hem/haar past”.

Passend onderwijs is de gezamenlijke missie van schoolbesturen in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Samen vormen zij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek . De scholen in onze regio werken met elkaar samen om onderwijs steeds beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij u naar de site: www.swvpozaanstreek.nl 

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen de plicht gekregen om iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden waar hij of zij recht op heeft. De onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kan de gewenste ondersteuning worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig?

In de basisondersteuning van SWV PO Zaanstreek wordt beschreven wat we onder een sterke basis in het primair onderwijs in de Zaanstreek verstaan.

 

Ondersteuning op onze school

In het ondersteuningsplan staat hoe wij werken op Obs de Delta vanuit onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

Zorg op maat

De school helpt het kind zich vaardigheden en kennis eigen te maken, die het in staat stelt om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden, in overeenstemming met zijn mogelijkheden. Dit gebeurt in een omgeving waarin het kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Het uitgangspunt is dat elk kind de einddoelen van het basisonderwijs haalt, tenzij onderzoek beperkingen heeft aangetoond die bijstelling van de doelen voor dat kind rechtvaardigen. De school zal zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak is en met u overleggen over de te nemen vervolgstappen. Zo kunnen we voor ieder kind zorg op maat bieden.

Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Informatie over dyslexie vindt u op de site van Balans: www.balansdigitaal.nl/stoornis/dyslexie/

Specifieke ondersteuning

Voor Specifieke ondersteuning voor individuele leerlingen of groepen (zoals de plusklas, de rekenwerkplaats en de taal/leesplaats) maken wij gebruik van en werken wij samen met het dienstencentrum Dynamica XL. Voor meer informatie zie: http://www.sbozaanprimair.nl/

Grenzen aan gedrag

Leerlingen hebben behoefte aan en recht op een combinatie van een duidelijke structuur en een goede relatie met de volwassenen in de school. Sommige kinderen hebben moeite met het aanvaarden van structuur en met het aangaan van relaties. Om hiermee goed om te gaan is een protocol opgesteld, waarin beschreven wordt hoe wij handelen bij grensoverschrijdend gedrag. 

De Kanjertraining op school is een sociaal-emotioneel ontwikkelmethode. Het Bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen “erbij te horen”. “Erbij horen ” vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Als je er niet bij hoort, dan kan dat tal van redenen hebben. Je kunt het gewoon slecht treffen met kinderen om je heen. Je kunt zelf “onhandig” zijn. Je bent dan te verlegen, te afhankelijk, te agressief of je haalt wel erg snel je schouders op. De wil om dit te veranderen getuigt van grote innerlijke kracht bij de kinderen (en ouders). Er zitten alleen Kanjers op de training.

Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

Met de Kanjertraining willen we  de volgende doelen bereiken:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Via de onderstaande twee links krijgt u meer informatie over de inhoud van deze training op onze school en op www.kanjertraining.nl kunt u nog meer informatie vinden.

 

De Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie 

Scholen zijn verplicht om invulling te geven aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie.
De Kanjertraining en de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie aansluiten bij elkaar aan en kunnen m.b.v. de methode goed worden toegepast in ons onderwijs.

edit

 

Lees meer over: