Regelingen en protocollen

Er zijn een aantal regelingen en protocollen in het onderwijs, zoals het anti-pest protocol en protocol medicijnenverstrekking.

Anti-pest Protocol

De school wil een beleid ontwikkelen dat het pestprobleem een halt toeroept. En wel op zo’n manier dat alle geledingen op één lijn komen en elkaar steunen. Samenwerking is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak.

Ook situaties waarbij het pesten niet direct in het schoolgebouw of tijdens de schooltijden plaatsvindt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school, zoals het overblijven onder leiding van overblijfouders en op weg van en naar gym. Zo is het cyberpesten een probleem. Daarom zet de school in op het geven van voorlichting en werken wij met de methode Kanjertraining.

Verlofregeling

De kinderen mogen buiten de vastgestelde schoolvakanties van de wetgever geen vakantie nemen. Uitzondering hierop is verlof wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur van de school kan dan verlof verlenen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring is daarvoor de basis. Uit deze verklaring moet blijken dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is. Wanneer vakantieverlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale redenen betreffende één van de familieleden (bijvoorbeeld bijwonen van een huwelijk, overlijden van bloedverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum) wordt verlof verleend. De school moet dan kunnen beschikken over bewijsstukken.

Meer informatie staat op de site van de gemeente Zaanstad.

Verzuim kind

Als uw kind niet naar school kan wegens ziekte of om een andere reden, dan verzoeken wij u dit direct door te geven aan de leerkracht van uw kind of aan de administratie. Dit kan telefonisch of via Basisschoolnet.

Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder dat dit bekend is op school, wordt actie ondernomen om te achterhalen waar het kind is. De school dient daarom over de juiste telefoonnummers te beschikken om u te kunnen bereiken.

Protocol medicijnenverstrekking

In onderstaand protocol geeft Zaan Primair d.m.v. een handreiking aan hoe scholen in voorkomende gevallen moeten handelen.

Schorsing en verwijdering

Wanneer een leerling de gedragsregels overtreedt die binnen de school gelden, dan kan de school hierop reageren met een opvoedkundige maatregel of een ordemaatregel.
Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst gedrag te bevorderen en leerlingen proberen te vormen. Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ook ordemaatregelen.Voordat de school overgaat tot ordemaatregelen zijn er vooraf gesprekken met de leerling en ouders, doel is natuurlijk om ordemaatregelen te voorkomen. Omdat ordemaatregelen de rechtspositie van leerlingen raken, kan alleen het bevoegd gezag een ordemaatregel opleggen. De maatregelen zijn in oplopende mate van zwaarte:

  • De schorsing; een leerling wordt voor ten minste één dag uitgesloten van het recht op deelname aan het onderwijs. Duurt de schorsing langer dan één dag, maar maximaal één week, dan moet het bevoegd gezag de Onderwijsinspectie op de hoogte brengen. De ouders kunnen, binnen zes weken na dagtekening, een bezwaarschrift hier tegen indienen.
  • De verwijdering: Een leerling wordt de verdere toegang tot de school ontzegd, door bevoegd gezag van een school. Er is sprake van verwijdering, wanneer het bevoegd gezag de leerling niet langer ingeschreven wenst te hebben. Er zijn hiervoor een aantal redenen, zie hiervoor de centrale schoolgids

Voordat het zover komt, zullen de leerling en ouders uitgenodigd worden door het bevoegd gezag en worden de ouders schriftelijk geïnformeerd. De ouders kunnen hier, binnen zes weken na dagtekening, een bezwaarschrift tegen indienen bij het bevoegd gezag, de Geschillencommissie Passend Onderwijs of College voor de Rechten van de Mens (bij discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte).

Voor alle gronden van verwijdering geldt dat het bevoegd gezag slechts definitief tot verwijdering over kan gaan als een andere school bereid is om de leerling toe te laten.

Lees meer over: