Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad bestaat uit personeel van de Delta en ouders en ziet toe op het beleid van de school. Hierbij staat het belang van de leerling en goed onderwijs voorop. De raad dient als klankbord en adviescommissie van de school. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, bijvoorbeeld financiën, veranderingen in het onderwijs en personele zaken.
Op een aantal terreinen heeft de  MR instemmingsrecht of adviesrecht, welke zijn vastgelegd in de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).  Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, kan het zaken
bespreken en voorstellen doen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder? 
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! Ons mailadres is: [email protected] . Ook kunt u natuurlijk de leden persoonlijk benaderen.

 Wat is het verschil met de ouderraad?
De MR en de ouderraad (OR) spannen zich samen met het team in voor de school. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 MR vergaderingen
De MR vergadert 6 maal per jaar en deze vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat elke ouder mag aanschuiven om mee te luisteren. Wel kunnen er onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. De notulen komen op de schoolpraat-app te staan onder het kopje “MR”.

MR-leden: Persoonlijke stukjes

Femke

Mijn naam is Femke Kooij. Mijn oudste zoon Stijn heeft de Delta afgelopen jaar verruild voor het voortgezet onderwijs en Ties zit nu in groep 7. Zelf ben ik werkzaam in het middelbaar onderwijs op het Bonhoeffercollege in Castricum. Ik heb jaren gewerkt als docent en mentor en ben nu alweer 7 jaar werkzaam als zorgcoördinator. Als zorgcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

Het bieden van een veilige en uitdagende leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs aan kinderen vind ik heel belangrijk. De MR biedt mij de mogelijkheid om mee te mogen denken over de onderwijsontwikkelingen binnen de Delta die daaraan bijdragen. Ik vind dat heel interessant en leuk. Op dit moment ben ik de voorzitter van de MR.

Sharon

Mijn naam is Sharon van de Kuijt en ik ben getrouwd met Anouk. Met Noor in groep 6, Senn in groep 4 en Finn in groep 1 hebben we vertegenwoordiging in elke unit op de Delta. In het dagelijks leven werk ik bij VodafoneZiggo waar ik verantwoordelijk ben voor de waardeontwikkeling en tevredenheid van de Vodafone en Ziggo klanten. Communicatie en technologie passen dus wel in mijn straatje en dat zijn dan ook belangrijke redenen om lid te worden van de MR. Ik geloof dat het onderwijs moet veranderen om kinderen klaar te stomen voor de toekomst. Ik denk dat unit onderwijs een hele goede stap hierin is. Juist omdat het een nieuwe vorm van onderwijs is, is het heel belangrijk dat de kwaliteit wordt geborgd en het succes wordt gemeten. Daar wil ik bij betrokken zijn! Daarnaast denk ik dat de communicatie vanuit school beter en vooral ook proactiever kan. Met mijn achtergrond ben ik ervan overtuigd dat ik hier waarde kan toevoegen. Inmiddels ben ik bij 2 MR vergaderingen geweest en ben ik behoorlijk onder de indruk van de stappen die worden gezet. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking!

Mark

Mijn naam is Mark Verheijen; ik ben de man van Yoore en vader van Stijn en Dagmar. Wij wonen al een aantal jaar met veel plezier in Assendelft. In het dagelijks leven ben ik algemeen directeur bij Promedico; we maken software voor de eerstelijns zorg.

Stijn zit in groep 5 en Dagmar in groep 2. Ik vind het belangrijk als ouder bij de school betrokken te zijn en een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Belangrijke punten voor mij zijn de kwaliteit van het onderwijs, een veilige schoolomgeving en een beleid dat bijdraagt aan een goede ontwikkeling van onze kinderen. Dit is niet alleen een zaak van de school; ouders hebben hierin een belangrijke rol. Via de MR van onze school, wil ik hier graag mijn steentje aan bijdragen. Naast lid van de MR, ben ik ook de interne contactpersoon.

Kivilcim

Mijn naam is Kivilcim Özmen en ben sinds september 2019 betrokken bij de medezeggenschapsraad. Ik ben getrouwd met Umit en samen hebben wij 2 kinderen. Asme zit in groep 3A en Loran gaat naar de kinderdagopvang. In het dagelijks leven werk ik als adviseur bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik zit in de MR omdat ik betrokken wil zijn bij de school van onze kinderen, weten wat er spelt, invloed hebben op het beleid en hier uiteraard mijn bijdrage aan wil leveren. Mijn streven is ook om samen met de andere leden van de MR actief mee te praten over de gang van zaken en de sfeer op school. Ik vind het belangrijk dat er een prettige/veilige schoolomgeving wordt geboden waar elk kind zichzelf kan zijn en zich op zijn gemak voelt. Ik ben voorstander van openheid, transparantie en goede communicatie. Heb je vragen en of opmerkingen m.b.t. de MR, dank om ik graag met je in contact.

Deborah

Mijn naam is Deborah Venhuis, ik sta fulltime voor groep 1-2a. Na mijn eindstage in groep op De Delta in het schooljaar van 2013/2014 ben ik op De Delta blijven werken.Dit doe ik inmiddels al 5 jaar met veel plezier, vooral in groep 1-2 (met een eenjarig uitstapje naar groep 2-3).

Sinds dit schooljaar leid ik, samen met een collega, het Kwaliteitsteam Innovatie. Daarnaast ben ik sinds dit schooljaar bij de MR gekomen. Via deze twee wegen heb ik meer inzicht in de ontwikkelingen van de school en ben ik meer betrokken bij beleidszaken. Ik vind het belangrijk om samen met alle andere betrokkenen op een kritische, positieve wijze mee te denken en te praten over zaken die de school aangaan. Ook vind ik het belangrijk om te weten hoe ouders tegen de school aan kijken en er samen voor te zorgen dat de school nog beter functioneert voor onze kinderen.

Nanda

Ik ben Nanda louis-van Kessel. Ik ben getrouwd met Peter en we hebben samen 2 kinderen. Onze zoon Rowan van 10 jaar en dochter Mayra van 7 jaar. We wonen sinds 2015 in Assendelft. In dat zelfde jaar ben ik op De Delta komen werken en vanaf die tijd zit ik ook in de MR. Ik sta 2 dagen in de week in stamgroep 678D. Ik geef spellingles aan de unit 678 en 2 keer in de week creatief. Verder ben ik al 3 jaar taalspecialist.

Yvonne

Mijn naam is Yvonne Hoogenstrijd en zit vanaf het begin van De Delta namens de personeel geleding in de MR.

Als Zorgcoördinator vind ik het belangrijk om samen met ouders en personeel van de school mee te denken, praten en ontwikkelen over een veilig en uitdagend leer klimaat voor kinderen, zodat zij met een glimlach na 8 mooie jaren op De Delta, de school sterk en welbewust kunnen verlaten ,om zich verder te ontwikkelen tot volwassen mensen.

Tijdens de bijeenkomsten van de MR wil ik mij hier sterk voor maken. Dit betekent dat ik ,als Zorgcoördinator, twee jaarlijks de opbrengsten en resultaten van de school presenteer met de daar aan gekoppelde doelen voor de komende periode.

Verder staan dit jaar het inspectiebezoek , de visie missie van de school ,veiligheid om en in de school en de communicatie naar ouders voor mij hoog op de agenda.

Evelien

Mijn naam is Evelien Bleijendaal en werk sinds 2015 op de Delta, waar ik verschillende leerjaren heb gedraaid. Dit jaar sta ik fulltime voor stamgroep 678E. Tijdens de workshops geef ik begrijpend lezen, woordenschat en creatief.

Als lid van de MR vind ik het interessant om mee te denken over het beleid in de school. Om samen met ouders te kijken of we processen en afspraken in de school nog beter kunnen laten verlopen. Ook is het fijn om te horen hoe de ontwikkelingen op school vanuit verschillende invalshoeken wordt ervaren. Ik geloof dat je door samenwerken beter kan presteren met je school, waarbij iedereen zich gehoord en prettig voelt.