Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad bestaat uit personeel van de Delta en ouders en ziet toe op het beleid van de school. Hierbij staat het belang van de leerling en goed onderwijs voorop. De raad dient als klankbord en adviescommissie van de school. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, bijvoorbeeld financiën, veranderingen in het onderwijs en personele zaken.
Op een aantal terreinen heeft de  MR instemmingsrecht of adviesrecht, welke zijn vastgelegd in de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).  Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, kan het zaken
bespreken en voorstellen doen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder? 
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! Ons mailadres is: [email protected] . Ook kunt u natuurlijk de leden persoonlijk benaderen.

 Wat is het verschil met de ouderraad?
De MR en de ouderraad (OR) spannen zich samen met het team in voor de school. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 MR vergaderingen
De MR vergadert 6 maal per jaar en deze vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat elke ouder mag aanschuiven om mee te luisteren. Wel kunnen er onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. De notulen komen op de schoolpraat-app te staan onder het kopje “MR”.