School van de toekomst

Obs De Delta biedt onderwijs aan waarin kinderen hun talenten zo goed en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij doen dit vanuit  een sterke missie: obs De Delta bereidt kinderen voor op de toekomst!

Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Dit leidt tot een stortvloed aan informatie. Leren je weg te vinden in deze steeds nieuwe en groter wordende multimediale wereld is iets waar wij de kinderen zo goed mogelijk op willen voorbereiden. Vaardigheid, creatief zijn en zelfredzaamheid staan hoog in ons vaandel.

Het nieuwe leren kenmerkt zich door de overgang van een passieve manier van leren naar een meer actieve vorm van onderwijs. Het nieuwe leren is: leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, leren leren. Vanuit deze filosofie werkt obs De Delta.

Op obs De Delta hebben we hoge verwachtingen van alle kinderen. Dit betekent dat wij als school een belangrijke belofte doen. We beloven dat wij altijd als uitgangspunt hebben om het beste uit elk kind naar boven te halen. Hier richten wij ons onderwijs op in, aansluitend bij het niveau en passend bij het kind. Wij sturen aan op kinderen die uitblinken op het gebied van taal en rekenen. Onze ambitie ligt hoog, omdat wij vinden dat kinderen daar recht op hebben.

21st Century Skills/ICT

Kennisoverdracht is nu en in de toekomst de meest voorkomende onderwijsvorm. ICT zal een steeds groter wordende rol gaan innemen om als middel te dienen. Wij willen op onze school de mogelijkheden die ICT biedt ten volle benutten om het leerrendement te verhogen. De vaardigheden die kinderen straks nodig zullen hebben in de maatschappij zal voor een gedeelte varen op hoe ICT vaardig ze zijn. En ook hier willen wij een basis in vormen.

ICT draagt bij aan een efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs. Het gebruik van ICT is steeds vanzelfsprekender geworden. Toch leidt meer gebruik van ICT niet perse tot betere resultaten en rendementen. Ons perspectief is dat, hoe krachtiger ICT wordt en hoe meer mogelijkheden er zijn, de leerkracht onmisbaar is. Het rendement hangt nauw samen met de aanwezigheid van een leerkracht die de elementen ICT, leerinhoud en de leerling voegt tot een samenhangend geheel.

De leraren gebruiken nu vooral internet, oefenprogramma’s en tekstverwerking. We willen erna toe dat de leerkrachten in hun lessen de kracht van web 2.0 gaan invoeren.

Om een paar voorbeelden te noemen: Via twitter een oefenvraag sturen, via yurls allerlei onderwijssites in hun methode lessen integreren. Niet alleen informatie nemen maar ook delen. Qr codes maken, presentaties houden met allerlei mooie ontwerpsites. Delen van deze presentaties.

Ook de leerlingen willen we gebruik laten maken van alle mogelijkheden. Ten onrechte wordt verondersteld dat jongeren zo handig zijn met computers. Wij willen leerlingen in staat stellen om met behulp van ICT te leren en daar verantwoord, kritisch en creatief mee om te gaan.

Tabletonderwijs

Op onze school zijn tablets niet meer weg te denken uit de dagelijkse lespraktijk. In de groepen 4 t/m 8 heeft ieder kind een eigen tablet. Het bedrijf wat deze tablets heeft geleverd en voor de inhoudelijke verwerkingsstof zorg heet Snappet.

Deze tablet heeft de lesboeken en werkboeken voor bepaalde vakken (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen) vervangen. De verwerkingsstof wordt niet meer via een werkboek aangeboden, maar via de tablet. De rol van de leerkracht blijft van belang, omdat instructie nog steeds via de leerkracht wordt aangeboden. Ook speelt de leerkracht een essentiële rol in het coachen en begeleiden van kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben. Hij of zij blijft belangrijk in het aanbieden van lesstof en het richting geven aan de ontwikkeling van kinderen.

De tablet dient als slimme vervanger voor de tradionele les- en werkboeken en deze sluit direct aan op de door onze school gekozen lesmethodes. De directe voordelen van het gebruik van een tablet zijn:

  • Direct inzicht in de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht kan in één overzicht zien hoe de kinderen de opdrachten hebben gemaakt. Daarnaast krijgen de kinderen na het maken van een opdracht direct feedback en kunnen zij eventueel nog verbeteren. Een leerkracht ziet direct hoe opdrachten gemaakt worden en kan zijn of haar instructie daarop aanpassen. Specifieke onderwijsbehoeften worden op deze manier in kaart gebracht en vervolgens kan daar gericht op ingezet worden.
  • De tablet maakt een overzicht van individuele leerdoelen voor kinderen. Ze werken dus gericht aan de dingen ze lastig vinden. Daadwerkelijk bezig zijn met opbrengst gericht werken.
  • Door automatisch nakijken en foutenanalyse heeft de leerkracht meer tijd voor instructie, voorbereiding en remediëring.

Lees meer over: