Unit-onderwijs

Waar staan wij voor?

Visie / missie

De Delta heeft als missie kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. De toekomstige samenleving zal totaal anders zijn dan de huidige; ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo. Creativiteit, nieuwsgierigheid, flexibiliteit en een innovatieve mentaliteit zijn eigenschappen die belangrijk zijn om goed te functioneren in de wereld van morgen.

De Delta werkt vanuit de visie kinderen, samen met ouders, te willen voorbereiden op deze toekomst, toekomstbestendig onderwijs.

De Delta heeft een aantal jaren geleden gekozen voor beleid dat gericht is op het unitonderwijs vanuit de visie op toekomstbestendig onderwijs. De nieuwbouw is ingericht op deze gemaakte keuze, zodat het werken in units zo optimaal mogelijk is. Unitonderwijs is niet nieuw in Nederland, in verschillende regio’s zijn diverse scholen succesvol overgestapt op unitonderwijs. De Delta is wel degene die het binnen onze regio op een uitgebreide, gedigitaliseerde manier neerzet. 

Unitonderwijs

Op De Delta wordt gewerkt met units die bestaan uit stamgroepen. Een unit is een leergemeenschap die bestaat uit meerdere groepen (stamgroepen). De kinderen werken op een leerdoelgerichte wijze; ieder kind werkt in zijn tempo aan de leerdoelen. Hiervoor maakt het kind gebruik van een device waarin het zijn of haar persoonlijk doelen plan heeft staan. Zo weet het kind precies aan welke doelen het werkt per vak.  De instructie wordt aangepast aan de behoefte van het kind. Hierdoor krijgt ieder kind wat het nodig heeft. Er is een creatief-techniek ruimte, een natuurlijk schoolplein en er zijn leerpleinen waar kinderen samen kunnen leren en spelen.

De voordelen van het unitonderwijs op een rijtje:

  • Verhoging van de onderwijskwaliteit: De Delta biedt het leerdoel gericht werken als onderwijsvorm aan, groepsoverstijgend, in heterogene groepen.(verschillende leerjaren bij elkaar) Kinderen hebben een stamgroep waarin groepsgebonden activiteiten worden aangeboden. Daarnaast wordt in de instructielokalen leerstof per vak aangeboden, waarna kinderen op het leerplein stof kunnen inoefenen en kunnen samenwerken. De verwachting is dat door het werken met heterogene groepen en leerdoelgericht werken de resultaten voor elk kind optimaal zullen zijn. Leerlingen werken met een eigen device met het programma Mijn Leerlijn. Voor de verwerking wordt onder andere gebruik gemaakt van onderdelen van Gynzy.
  • Anticiperen op lerarentekort: doormiddel van het werken met units kan er beter ingespeeld worden op tekorten en ziekte. Binnen de unit kunnen de kinderen bij ziekte van een leerkracht opgevangen worden in de unit door de leerkrachten van de unit en kunnen met behulp van hun persoonlijk leerdoelen plan aan de slag.

  • Covid-19: De Delta werkt voor een groot deel op digitale wijze waardoor het voor leerlingen vrij eenvoudig is om thuis aan de slag te gaan. Bij ziekte van een leerling of leerkracht kunnen kinderen thuis aan hun doelen werken, begeleid vanuit school via Teams.
  • Inzet personeel: De onder- midden- en bovenbouwunits worden aangestuurd door een unitleider. Hierdoor zijn de lijnen in de unit kort en kan snel ingespeeld worden op organisatorische zaken en leerling behoeften. Iedere stamgroep heeft een vaste leerkracht (coach) die de kinderen begeleidt en waar de kinderen iedere dag mee opstarten en de dag afsluiten. De leervakken (rekenen, lezen, taal en wereld) worden gegeven  door de leerkrachten die werken in de unit. Er zijn vaste leerkrachten voor de verschillende vakken. Dat betekent dat de leerkrachten zich goed kunnen verdiepen en specialiseren in een vak, waardoor de kennis van het vak dieper en breder wordt.

Leerlingaantallen en gebouwen

De locatie aan de Beemdgras heeft ruimte voor vierhonderd kinderen. De prognoses van de gemeente geven aan dat er over vijf jaar ongeveer 400 leerlingen gebruik zullen maken van het gebouw. Op dit moment heeft De Delta 410 leerlingen en we verwachten de komende jaren groei. Dat maakt dat het oude gebouw in gebruik zal blijven de komende jaren. De onder en middenbouw zijn gehuisvest aan de Beemdgras en de bovenbouw in het gebouw aan de Kreekrijklaan. (unit 6-7-8)

De ruimtes in de gebouwen zijn flexibel inzetbaar, in beide gebouwen bevindt zich een creatief-technieklokaal dat ingezet wordt bij thematisch werken. Hierbij kunt u denken aan aan ICT-toepassingen, maakkunde, schilderen en koken.  Het schoolplein aan de Beemdgras is voor een deel natuurlijk ingericht, zodat daarmee de mogelijkheid tot ontdekkend leren wordt geboden. Kinderen kunnen heerlijk buiten spelen in een natuurlijke omgeving.

De praktijk

Belangrijk voor kinderen en ouders is hoe ons onderwijs er in de praktijk eruit ziet. Hieronder een schets van het unitonderwijs per unit.

Unit 1-2-3 (unitleider Marieke Smit)

De onderbouw beschikt over twee units. Een unit bestaande uit drie groepen 1-2 en een unit met twee groepen 3. Bij groei kan er in januari een extra kleutergroep bijkomen. Bij iedere unit is een ontdekplein. De groepen 1-2-3 werken op gezette tijden samen en spelen op het ontdekplein. De groepen drie hebben een groot deel van de dag in hun eigen instructielokaal les, ze maken onder andere gebruik van de nieuwste versie Veilig Leren Lezen. Voor rekenen wordt er gewerkt met Semsom. De kinderen van de groepen 3 werken nog niet structureel met een device maar uit boeken en verwerkingsschriften. Schrijven is belangrijk vak dat ook vast op het programma staat. Samen spelen en leren wordt in de vorm van thema’s gegoten, ontdekkend leren staat centraal in een rijke leeromgeving. De kinderen van groep 3 kunnen het geleerde op deze manier in de praktijk brengen. Daarnaast krijgen kleuters die aan leren toe zijn de kans om mee te leren met de kinderen uit groep 3. Van en met elkaar leren en spelen staat centraal. De units 1-2-3 zijn gehuisvest op de eerste etage van het nieuwe gebouw.

Unit 4-5 (unitleider Gabrielle Dijkhoff)

Er zijn twee units 4-5. Een unit bestaat twee stamgroepen 4 en de andere unit bestaat uit twee stamgroepen 5. De Delta heeft ervoor gekozen om het unitonderwijs en het werken met combinatiegroepen gefaseerd in te voeren. De kinderen van de middenbouw spelen en werken samen op de leerpleinen. Vanaf groep 4 werken kinderen voor een deel met een device en de leerkracht houdt de regie over het persoonlijk ontwikkelplan van de kinderen. In kleine stappen worden de kinderen meegenomen met het werken met een device en het persoonlijk ontwikkelplan. Zij zijn het grootste gedeelte van de dag met hun eigen stamgroepleerkracht (coach) en gaan op gezette tijden naar het leerplein om te leren van en met elkaar. Zij krijgen dus nog alle vakken van hun coach. De groepen 4 en 5 zijn gehuisvest op de begane grond aan de Beemdgras en hebben de beschikking over twee grote leerpleinen.

Unit 6-7-8 (unitleider Nancy Koomen)

De bovenbouw bestaat uit vijf stamgroepen 6,7,8. Deze stamgroepen vormen 1 grote unit. De kinderen starten iedere morgen in hun stamgroep beginnen bij hun coach (de stamgroepleider) Na de dagstart van een kwartier worden de vier verschillende leerdomeinen aangeboden in verschillende ruimtes. (Lezen, taal, rekenen en wereld) De leerkrachten geven ieder een verschillend vak. Ieder kind uit de stamgroep heeft een eigen dagrooster met doelen in het persoonlijk ontwikkelplan. Het programma vertelt de leerlingen waar ze instructie krijgen voor welk vak.

Na het eerste blok (bijvoorbeeld rekenen) van 40 minuten gaan kinderen wisselen naar het volgende blok met een ander vak. (bijvoorbeeld taal). Daarna gaan de kinderen terug naar hun stamgroep voor het eten en drinken en buiten spelen.  Dan zijn er nog drie blokken en nog een pauze. Aan het einde van de dag komen de kinderen uit de stamgroep weer bij elkaar om de dag te evalueren en om bijvoorbeeld de Kanjertraining met elkaar te doen. Gymnastiek wordt niet met de stamgroep gedaan maar met de jaargroep (groep 6 samen, groep 7 samen en groep 8 samen). Een keer in de vijf weken krijgen de kinderen van de stamgroep samen een les.

De kinderen in de unit 6,7 en 8 komen elkaar op gezette tijden tegen als ze instructie hebben op hetzelfde niveau. Daarnaast zijn er twee leerpleinen, waar een leerkracht/onderwijsassistent aanwezig is, om samen of alleen te werken.

De kinderen uit de groepen 6,7 en 8 worden op deze manier op hun functioneringsniveau bediend. Ze krijgen de instructie die ze nodig hebben. Het van en met elkaar leren is daarnaast een belangrijk element in unitonderwijs. De kinderen hebben allemaal een persoonlijk doelen plan dat in Mijn Leerlijn staat. De leerkrachten zetten de doelen open voor de kinderen, zij bepalen dus aan welke doelen de kinderen werken. Als een doel behaald is, zet de leerkracht dit doel op behaald. Op deze manier kunnen we ieder kind goed volgen. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat kinderen alleen de instructies krijgen die ze nodig hebben waardoor de onderwijstijd veel efficiënter wordt ingezet.

In het systeem staat ook de verwerkingsstof die kinderen kunnen maken. We werken hiervoor onder andere met Gynzy. Kinderen kunnen hier thuis ook mee aan de slag en kunnen met de stamgroepleider communiceren. Ouders hebben ook toegang tot het systeem en krijgen daardoor goed inzicht in de vorderingen van het kind.  

De stamgroepleider is degene die de stamgroep leidt en begeleidt. De stamgroepleider is dus ook het aanspreekpunt voor de kinderen en ouders, degene die de gesprekken doet en degene die de vorderingen van de kinderen bijhoudt en bespreekt.  De kinderen van hetzelfde leerjaar zullen elkaar veel zien in de unit. Immers, ongeveer 80 procent van de kinderen heeft ongeveer hetzelfde niveau van leren en zullen dus gezamenlijk bij rekenen, taal, lezen en wereld zitten. Ze gymmen samen, spelen samen buiten en volgen samen instructies. De groepen 8 gaan op kamp gaan naar Terschelling en er is natuurlijk de musical! De unit 6-7-8 is gehuisvest aan de Kreekrijklaan en heeft de beschikking over twee leerpleinen.

Lees meer over:

Impressie gebouw obs De Delta