Unit-onderwijs

Waar staan wij voor?

Impressie nieuwe gebouw obs De Delta

Visie / missie

De Delta heeft als missie kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. De toekomstige samenleving zal totaal anders zijn dan de huidige; ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo. Creativiteit, nieuwsgierigheid, flexibiliteit en een innovatieve mentaliteit zijn eigenschappen die belangrijk zijn om goed te functioneren in de wereld van morgen.

De Delta werkt vanuit de visie kinderen, samen met ouders, te willen voorbereiden op deze toekomst, toekomstbestendig onderwijs.

De Delta heeft een aantal jaren geleden gekozen voor beleid dat gericht is op het unitonderwijs vanuit de visie op toekomstbestendig onderwijs. De nieuwbouw is ingericht op deze gemaakte keuze, zodat het werken in units zo optimaal mogelijk is. Unitonderwijs is niet nieuw in Nederland, in ]verschillende regio’s zijn diverse scholen succesvol overgestapt op unitonderwijs. De Delta is wel degene die het binnen onze regio op een uitgebreide, gedigitaliseerde manier gaat neerzetten. De ervaringen die deze scholen hebben kunnen wij goed gebruiken en we realiseren ons dat dit een prachtig avontuur is, waarin we kunnen bouwen aan toekomstbestendig onderwijs. We zullen hobbels gaan ervaren en successen gaan beleven en we kijken er vooral heel erg naar uit!

Unitonderwijs en nieuwbouw

Op De Delta wordt gewerkt met units die bestaan uit stamgroepen. Een unit is een leergemeenschap die bestaat uit meerdere groepen (stamgroepen). De kinderen werken op een leerdoelgerichte wijze; ieder kind werkt in zijn tempo aan de leerdoelen. Hiervoor maakt het kind gebruik van een device waarin het zijn of haar persoonlijk doelen plan heeft staan. Zo weet het kind precies aan welke doelen het werkt per vak.  De instructie wordt aangepast aan de behoefte van het kind. Hierdoor krijgt ieder kind wat het nodig heeft. Er is een creatief-techniek ruimte, een natuurlijk schoolplein en er zijn leerpleinen waar kinderen samen kunnen leren en spelen.

De voordelen van het unitonderwijs op een rijtje:

  • Verhoging van de onderwijskwaliteit: De Delta biedt het leerdoel gericht werken als onderwijsvorm aan, groepsoverstijgend, in heterogene groepen.(verschillende leerjaren bij elkaar) Kinderen hebben een stamgroep waarin groepsgebonden activiteiten worden aangeboden. Daarnaast wordt in de instructielokalen leerstof per vak aangeboden, waarna kinderen op het leerplein stof kunnen inoefenen en kunnen samenwerken. De verwachting is dat door het werken met heterogene groepen en leerdoelgericht werken de resultaten voor elk kind optimaal zullen zijn.

 Leerlingen werken met een eigen device met het programma sCoolSuite. Voor de verwerking wordt onder andere gebruik gemaakt van onderdelen van Gynzy. Een link naar sCoolSuite geeft een idee hoe dat in zijn werk gaat.

https://www.youtube.com/watch?v=J5F8uQCgpak#action=share

  • faciliteiten: De ruimtes in het gebouw zijn flexibel inzetbaar, er is een creatief-technieklokaal dat ingezet gaat worden bij thematisch werken. Er kan gedacht worden aan ICT-toepassingen, lessen met 3D printers en VR. Het schoolplein zal voor een deel natuurlijk worden ingericht, zodat daarmee de mogelijkheid tot ontdekkend leren wordt geboden. Kinderen kunnen heerlijk buiten spelen in een natuurlijke omgeving.
  • Anticiperen op lerarentekort: doormiddel van het werken met units kan er beter ingespeeld worden op tekorten en ziekte. Binnen de unit kunnen de kinderen bij ziekte van een leerkracht opgevangen worden in de unit door de leerkrachten van de unit en kunnen met behulp van hun persoonlijk leerdoelen plan aan de slag.
  • Inzet personeel: De onder- midden- en bovenbouwunits worden aangestuurd door een unitleider. Hierdoor zijn de lijnen in de unit kort en kan snel ingespeeld worden op organisatorische zaken en leerling behoeften. Iedere stamgroep heeft een vaste leerkracht (coach) die de kinderen begeleidt en waar de kinderen iedere dag mee opstarten en de dag afsluiten. De leervakken (rekenen, lezen, taal en wereld) zullen gegeven worden door de leerkrachten die werken in de unit. Er zijn vaste leerkrachten voor de verschillende vakken. Dat betekent dat de leerkrachten zich goed kunnen verdiepen en specialiseren in een vak, waardoor de kennis van het vak dieper en breder wordt.

Leerlingaantallen en gebouwen

De nieuwe locatie heeft ruimte voor vierhonderd kinderen. De prognoses van de gemeente geven aan dat er over vijf jaar ongeveer 400 leerlingen gebruik zullen maken van het gebouw. Op dit moment heeft De Delta 430 leerlingen en we verwachten de komende jaren groei. Dat maakt dat het oude gebouw in gebruik zal blijven de komende jaren. De bovenbouw zal gehuisvest worden in het oude gebouw. (unit 6-7-8)

De praktijk

Belangrijk voor kinderen en ouders is hoe ons onderwijs er in de praktijk uit gaat zien. Hieronder een schets van het unitonderwijs per unit.

Unit 1-2-3 (unitleider Karlijn Musman)

Komend schooljaar zal de onderbouw starten met twee units. Er komt een unit bestaande uit twee groepen 1-2 en een groep 3 (drie groepen bij elkaar) en een unit bestaande uit een groep 1-2 en een groep 3 (twee groepen bij elkaar). Bij groei kan er in januari een extra kleutergroep bijkomen. Bij iedere unit is een ontdekplein. De groepen 1-2-3 zullen op gezette tijden samenwerken en spelen op het ontdekplein. De groepen drie zullen een groot deel van de dag in hun eigen instructielokaal les hebben, ze maken onder andere gebruik van de nieuwste versie Veilig Leren Lezen, die voor de zomer wordt aangeschaft. De kinderen van de groepen 1-2-3 werken nog niet structureel met een device maar uit boeken en verwerkingsschriften. Samen spelen en leren zal in de vorm van thema’s gegoten worden, ontdekkend leren staat centraal in een rijke leeromgeving. De kinderen van groep 3 kunnen het geleerde in de praktijk brengen. Daarnaast krijgen kleuters die aan leren toe zijn de kans om mee te leren met de kinderen uit groep 3. Van en met elkaar leren en spelen staat centraal. De units 1-2-3 zijn gehuisvest op de eerste etage van het nieuwe gebouw.

Unit 4-5 (unitleider Daniëlle Mulder)

Er zijn twee units 4-5. Elke unit bestaat uit een stamgroep 4 en een stamgroep 5. De Delta heeft ervoor gekozen om het unitonderwijs en het werken met combinatiegroepen gefaseerd in te voeren. De kinderen van de groepen 4 en 5 zullen gaan samenwerken en spelen op het leerplein. Voor deze groepen verandert er nog niet zoveel. Ze gaan vanaf groep 4 wel starten met het werken op een device en de leerkracht houdt de regie over het persoonlijk ontwikkelplan van de kinderen. In kleine stappen worden de kinderen meegenomen met het werken met een device en het persoonlijk ontwikkelplan. Zij zullen het grootste gedeelte van de dag met hun eigen stamgroepleerkracht (coach) zijn en gaan op gezette tijden naar het leerplein om te leren met elkaar. Zij krijgen dus nog alle vakken van hun coach. De groepen 4 en 5 zijn gehuisvest op de begane grond van het nieuwe gebouw en hebben de beschikking over twee grote leerpleinen.

Unit 6-7-8 (unitleider Nancy Koomen)

Er zullen 6 stamgroepen 6,7,8 geformeerd worden. Deze stamgroepen vormen 1 grote unit. De bedoeling is dat de kinderen iedere morgen in hun stamgroep beginnen bij hun coach (de stamgroepleerkracht) Na de dagstart van een half uur worden de vier verschillende leerdomeinen aangeboden in verschillende ruimtes. (Lezen, taal, rekenen en wereld) De leerkrachten geven ieder een verschillend vak. Ieder kind uit de stamgroep heeft een eigen dagrooster met doelen in het persoonlijk ontwikkelplan. Het programma vertelt de leerlingen waar ze instructie krijgen voor welk vak.

Om negen uur start het eerste blok. Na het eerste blok (bijvoorbeeld rekenen) van drie kwartier gaan kinderen wisselen naar het volgende blok met een ander vak. (bijvoorbeeld taal). Daarna gaan de kinderen terug naar hun stampgroep voor het eten en drinken en buiten spelen.  Dan zijn er nog twee blokken en nog een pauze. Aan het einde van de dag komen de kinderen uit de stamgroep weer bij elkaar om de dag te evalueren en om bijvoorbeeld de Kanjertraining met elkaar te doen. Gymnastiek wordt niet met de stamgroep gedaan maar met de jaargroep (groep 6 samen, groep 7 samen en groep 8 samen).

De kinderen in de unit 6,7 en 8 komen elkaar op gezette tijden tegen als ze instructie hebben op hetzelfde niveau. Daarnaast zijn er twee leerpleinen, waar een leerkracht/onderwijsassistent aanwezig is, om samen of alleen te werken.

De kinderen uit de groepen 6,7 en 8 kunnen op deze manier op hun functioneringsniveau bediend worden. Ze krijgen de instructie die ze nodig hebben. Het van en met elkaar leren is daarnaast een belangrijk element in unitonderwijs. De kinderen hebben allemaal een persoonlijk doelen plan dat in sCoolSuite staat. De leerkrachten zetten de doelen open voor de kinderen, zij bepalen dus aan welke doelen de kinderen werken. Als een doel behaald is, zet de leerkracht dit doel op afgesloten.  Op deze manier kunnen we heel goed in de gaten houden of ieder kind krijgt wat het nodig heeft. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat kinderen alleen de instructies krijgen die ze nodig hebben waardoor de onderwijstijd veel efficiënter wordt ingezet. 

In het systeem staat ook de stof die kinderen kunnen maken. We werken hiervoor met Gynzy. Kinderen kunnen hier thuis ook mee aan de slag en kunnen met de stamgroepleerkracht communiceren. Daarnaast wordt er gewerkt in het systeem aan een portfolio, waar leerkrachten en kinderen in kunnen zetten welke doelen behaald zijn en kinderen kunnen er werkjes in hangen die ze graag willen laten zien. Ouders hebben inzage in dit portfolio en dat wordt tevens het rapport van de kinderen.

De coach is degene die de stamgroep leidt en begeleidt. De coach is dus ook het aanspreekpunt voor de kinderen en ouders, degene die de gesprekken doet en degene die de vorderingen van de kinderen bijhoudt en bespreekt. Dat is niet anders dan de juf van nu. Een stamgroep is hetzelfde als een groep zoals we die nu kennen, alleen de kinderen worden gecombineerd. De kinderen van hetzelfde leerjaar zullen elkaar veel zien in de unit. Immers, ongeveer 80 procent van de kinderen heeft ongeveer hetzelfde niveau van leren en zullen dus gezamenlijk bij rekenen, taal, lezen en wereld zitten. Ze gymmen samen, spelen samen buiten en volgen samen instructies. Leuk detail: de groepen 8 zullen samen op kamp gaan en ook samen de musical gaan doen! De unit 6-7-8 zal gehuisvest worden in het oude gebouw en hebben de beschikking over twee leerpleinen.

Lees meer over: